top
PROGRAMKONTAKTLINKS
Cattle In The Cane
VEDTÆGTER FOR FAABORG MUSIKFORENING  
 1. Foreningens navn er Faaborg Musikforening. Foreningens hjemsted er Faaborg Kommune.

 2. Foreningens formål er at afholde koncerter og andre musikalske arrangementer.

 3. Foreningen er åben for alle. Medlemskabet ophører ved skriftlig udmeldelse. Skriftlig udmeldelse modtaget før 1. december har virkning for efterfølgende kalenderår.

 4. Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

 5. Bestyrelsen fastsætter entre for adgang til foreningens arrangementer.

 6. Foreningens bestyrelse består af indtil 7 medlemmer. Medlemmerne vælges på den årlige ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-års periode, dog er valgperioden kun 1 år, hvis det er nødvendigt for at undgå, at mere end halvdelen af bestyrelsen + 1 er på valg det følgende år.

 7. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslaggivende. Bestyrelsen kan handle med bindende virkning for foreningen.

 8. Hvert år senest i maj måned afholdes ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske ved annoncering i lokale blade eller ved udsendelse af meddelelse til medlemmerne.
  Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og skal indkalde, såfremt mindst 25 medlemmer skriftligt forlanger det.
  I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest månedsdagen efter begæringens modtagelse.
  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen skal være tilgængelig for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.
  Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse. For at afgive stemme kræves personlig tilstedeværelse og mindst 3 måneders medlemskab. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde:
  1 Formandens beretning
  2 Kassererens aflæggelse af regnskab
  3 Valg af bestyrelsesmedlemmer
  4 Valg af revisor
  5 Eventuelle forslag til behandling

 9. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Bestyrelsen kan dog give formanden og kassereren adgang til at tegne foreningen alene på nærmere angivne områder.

 10. Til ændring af foreningens vedtægter samt til beslutning om ophævelse af foreningen kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på en generalforsamling. Opløses foreningen, skal en eventuel formue anvendes til kulturelle formål efter kommunalbestyrelsens godkendelse eller bestemmelse.

  Vedtaget på ordinær generalforsamling 20. maj 1999 og ekstraordinær generalforsamling 7. juni 1999.

 

BØGER

Der findes to bøger om Faaborg Musikforening. Begge bøger kan lånes på biblioteket.

Tilbageblik paa Faaborg Musikforenings første 25 Aar
S. A. E. Hagen. - Faaborg : (Faaborg Musikforening), 1872. - 52 sider


Faaborg Musikforening 1847-1997. Faaborg Musikforening gennem 150 år. - Faaborg : Faaborg Musikforening, 1997. - 62 sider : ill.

Medlemmer, som ikke har fået jubilæumsbogen fra 1997, kan afhente den gratis hos Kirsten Styrbæk, Strandgade 6, Faaborg.

OM FAABORG MUSIKFORENING MELD DIG IND I FORENINGEN PROGRAM
Rene Rene Rene

Faaborg Musikforening er landets ældste musikforening. Faaborg Musikforening arrangerer koncerter og andre musikarrangementer i Faaborg.

Læs mere >

Der er mange gode grunde til at melde sig ind i Faaborg Musikforening. Bl.a. rabatter på billetter samt forkøbsret til populære arrangementer.

Læs mere >

I sæsonen 2012/2013 byder Faaborg Musikforening atter på et interessant og varieret program. Få et overblik over alle de spændende koncerter her.

Se hele programmet her >

FAABORG MUSIKFORENING · Strandgade 6 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 08 78 · info@faaborgmusikforening.dk
Kompetencer