VEDTÆGTER FOR FAABORG MUSIKFORENING


 1. Foreningens navn er Faaborg Musikforening. Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune.
 2. Foreningens formåI er at afholde koncerter og andre musikalske arrangementer.
 3. Foreningen er åben for alle. Medlemskabet ophører ved skriftlig udmeldelse. Skriftlig udmeldelse modtaget før 1. december har virkning for efterfølgende kalenderår.
 4. Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen.
 5. Bestyrelsen fastsætter entré for adgang til foreningens arrangementer.
 6. Foreningens bestyrelse består af indtil 7 medlemmer. Medlemmerne vælges på den årlige ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-års periode, dog er valgperioden kun 1 år, hvis det er nødvendigt for at undgå, at mere end halvdelen af bestyrelsen + 1 er på valg det følgende år.
 7. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslaggivende. Bestyrelsen kan handle med bindende virkning for foreningen.
 8. Hvert år senest i maj måned afholdes ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske ved annoncering i lokale blade eller ved udsendelse af meddelelse til medlemmerne.
  Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og skal indkalde, såfremt mindst 25 medlemmer skriftligt forlanger det.
  I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest månedsdagen efter begæringens modtagelse.
  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen skal være tilgængelig for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse. For at afgive stemme kræves personlig tilstedevære/se og mindst 3 måneders medlemskab. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde:
  1. Formandens beretning
  2. Kassererens aflæggelse af regnskab
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  4. Valg af revisor
  5. Eventuelle forslag til behandling
 9. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Bestyrelsen kan dog give formanden og kassereren adgang til at tegne foreningen alene på nærmere angivne områder.
 10. Til ændring af foreningens vedtægter samt til beslutning om ophævelse af foreningen kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på en generalforsamling. Opløses foreningen, skal en eventuel formue anvendes til kulturelle formåI efter kommunalbestyrelsens godkendelse eller bestemmelse.

Vedtaget på ordinær generalforsamling 20. maj 1999 og ekstraordinær generalforsamling 7. juni 1999.

DENNE SÆSON

CARION BLÆSERQUINTET

Tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.30


Der findes blæserkvintetter, og så findes der Carion. De er helt unikke. De er ikke bare fænomenale musikere, men med kvintettens unikke og koreograferede koncerter, giver de ikke bare er en stor oplevelse for øregangene, men også for øjnene.


Læs mere

DE SIDSTE SYMFONIER

25. oktober til 15. november 2021 kl. 16.30

Vi ser på tre af de største klassiske komponister og de sidste symfonier, de skrev. Disse symfonier kan meget naturligt opfattes som kulminationen på deres ophavsmænds musikalske og personlige udvikling


Læs mere

 

MADAMA BUTTERFLY

torsdag den 10. februar 2022 kl. 19.30


Lille opera store oplevelser. Det har Den Fynske Opera vist gang på gang. Hvad de ikke har i antallet af medvirkende, lys og sceneshows, har de i kreativitet. Samtidig er musikken og sangen helt i top.


Læs mere

 

HYLDEST TIL BENNY ANDERSEN

fredag den 29. oktober 2021 kl. 19.30

Livet er ikke det værste man har… fortsæt selv teksten!
Vi garanterer at de fleste kan, for Benny Andersens tekst og musik er blevet udødeliggjort gennem samarbejdet med Povl Dissing. Nu er Andersen borte, og Dissing har ladet sig selv pensionere...


Læs mere

NORDISK JUL

torsdag den 9. december 2021 kl. 19.30

Igennem de sidste 14 år har Blum og Haugaard inviteret gæster med i deres nordiske julekoncerter, der har fyldt koncertsale i Danmark, Tyskland og Østrig og begejstret publikum fra Elbphilharmonien i Hamborg til kirker på Sydfyn, med deres blanding af inderlige juleviser og fyrig dansemusik.


Læs mere

RISING STARS

Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19.30

Faaborg Musikforening har en lang tradition for at præsentere næste generations musikere, før de for alvor når den internationale stjernehimmel. Rising Stars koncerten er ingen undtagelse.


Læs mere

MORTEN KARGAARD SEPTET

søndag den 21. november 2021 kl. 15.30

Morten Kargaard Septet er på turné i flere forskellige perioder i  2020-21, bla i Tyskland, Letland og Sverige og vi er rundt i Danmark også, hvor vi gennem de sidste 8 år har spillet mange kirkekoncerter, samt Klassiske Musikforeninger og Festivaler.


Læs mere

NYTÅRSKONCERT MED OPERETTEKOMPAGNIET

søndag den 23. januar 2022 kl. 15.30

Så går vi til Maxim – hyldes til valsekongen.
Det lykkedes ikke sidst år på grund af coronaen, men heldigvis kunne vi udskyde dette nytårsbrag af en koncert til 2022. Og festligt bliver det, når vi byder velkommen til OperetteKompagniet, der hylder valsekongen Franz Lehár.


Læs mere

DREAMER'S CIRCUS

fredag den 4. marts 2022 kl. 19.30

Dreamer’s Circus har revolutioneret folkemusikken. Og de tre musikere, er blevet noget nær superstars inden for genren i hele Skandinavien.


Læs mere